REGULAMINY ASTRO SALUS

Tu zapoznasz się z regulaminami Astro Salus Education Ltd - regulaminami stron, platform e-learning i innych aplikacji.
Jesteś tutaj: Główna> O firmie> Regulaminy

REGULAMIN STRONY kursy-internetowe.com
REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ kursy-internetowe.com
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO kursy-internetowe.com
REGULAMIN FORÓW kursy-internetowe.com
REGULAMIN KONKURSU kursy-internetowe.com

REGULAMIN STRONY kursy-internetowe.com

Logo firmy Astro Salus Właścicielem serwisu kursy-internetowe.com jest spółka Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie (E14 0QY), 63 ST. Leonards Road, company no. 08345051, zwana w niniejszym Regulaminie "Administratorem".
Regulamin: określa zasady funkcjonowania strony kursy-internetowe.com zwanej dalej "Serwis", w szczególności prawa i obowiązki osób z niego korzystających zwanych dalej "Użytkownik".

I. Pojęcia występujące w treści Regulaminu
1. Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem kursy-internetowe.com
2. Użytkownik - osoba korzystająca z usług Serwisu.
3. Treść Serwisu- zawartość merytoryczna Serwisu: wypracowania, opracowania, streszczenia.

II. Postanowienia ogólne
1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków Regulaminu.
2. Zawartość Serwisu służy pomocy dydaktycznej, służy jako pomoc w przygotowaniu do przedmiotu język polski. Treści Serwisu mają charakter informacyjny.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW.
2. Serwis dopuszcza korzystanie z Treści Serwisu na własne potrzeby edukacyjne Użytkownika.

IV. Odpowiedzialność użytkownika
1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie kursy-internetowe.com na własne ryzyko. 2. Korzystanie z witryny kursy-internetowe.com podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa. 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w kursy-internetowe.com oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

V. Odpowiedzialność kursy-internetowe.com
1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie kursy-internetowe.com znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy Astro Salus Education Ltd w Londynie, lub dobra osobiste osób trzecich Astro Salus Education Ltd w Londynie podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
2. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
3. Astro Salus Education Ltd w Londynie dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
4. Wszelkie informacje publikowane przez Astro Salus Education Ltd w Londynie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa medycznego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
5. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
6. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą kursy-internetowe.com

VI. Partnerzy Astro Salus Education Ltd w Londynie
1. Astro Salus Education Ltd w Londynie może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Astro Salus Education Ltd w Londynie.
2. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
3. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów kursy-internetowe.com, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
4. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
5. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

VII. Zastrzeżenia techniczne
1. Ze względu na techniczne ograniczenia Astro Salus Education Ltd w Londynie nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Astro Salus Education Ltd w Londynie nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Astro Salus Education Ltd w Londynie dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
4. Astro Salus Education Ltd w Londynie nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym, dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VIII. Prawa autorskie
1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie kursy-internetowe.com jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Zawartość witryny kursy-internetowe.com może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Astro Salus Education Ltd w Londynie i w ramach przeznaczenia określonego przez Astro Salus Education Ltd w Londynie. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować z Astro Salus Education Ltd w Londynie wysyłając e-mail na adres: kursy@kursy-internetowe.com 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie kursy-internetowe.com w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach kursy-internetowe.com podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Astro Salus Education Ltd w Londynie na zasadach ogólnych.
6. Publikacja linku do kursy-internetowe.com w innych serwisach powinna mieć formę: Astro Salus. W sprawie publikacji linku do strony kursy-internetowe.com w innej formie prosimy o kontakt tel. 506320330, e-mail: kursy@kursy-internetowe.com

IX. Ochrona danych osobowych
1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Astro Salus Education Ltd w Londynie pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Astro Salus Education Ltd w Londynie jest równoznaczne z udzieleniem Astro Salus Education Ltd w Londynie zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie kursy-internetowe.com i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w witrynie kursy-internetowe.com, zawartym w liście e-mail. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm). Inne informacje co do polityki prywatności znajdują się na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI

X. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług w Serwisie.
2. Reklamacje składać należy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej reklamacje@kursy-internetowe.com
3. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie. Termin nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

XI. Postanowienia końcowe
1. Serwis dokłada należytej staranności, aby Treść Serwisu była jak najlepszej jakości, odznaczała się wysokim poziomem merytorycznym.
2. Serwis zastrzega sobie możliwość przerw technicznych, lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu kursy-internetowe.com jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Serwisu.
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
5. Astro Salus Education Ltd w Londynie zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie kursy-internetowe.com i wchodzą w życie z dniem publikacji.
Do góry

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ kursy-internetowe.com

Definicje

Właściciel - Platforma edukacyjna należy do Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie (E14 0QY), 63 ST. Leonards Road, company no. 08345051.

Platforma edukacyjna - wirtualna platforma, która dostępna jest pod adresem www.kursy-internetowe.com/kursy-online

Operator - operatorem usług świadczonych poprzez platformę jest Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie (E14 0QY), 63 ST. Leonards Road, company no. 08345051.

Formularz Rejestracyjny - formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do Platformy edukacyjnej. Wypełnia właściciel witryny na podstawie danych przesłanych przez przyszłego kursanta, po uiszczeniu przez niego opłaty za kurs.

Hasło - ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu.

Login - Nazwa Użytkownika.

Użytkownik/Kursant - osoba, korzystająca z zasobów Platformy Edukacyjnej.

Logowanie - proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika.

Użytkownik Zarejestrowany - osoba, zarejestrowana w systemie.

Firma szkoleniowa - firma świadcząca usługi edukacyjne za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej.

Autor/Trener/Nauczyciel - osoba tworząca kurs.

I Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z platformy www.kursy-internetowe.com i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.
§1
Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
§2
W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II Rodzaj i zakres świadczonych usług
§1
Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej. Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.
§2
Platforma kursy-internetowe.com służy do zamawiania, prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
§3
Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
§4
Zasady tworzenia i udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.
a. osoby tworzące kursy, muszą zadeklarować, że są ich autorami i posiadają prawa do materiałów użytych w kursie.
b. twórca kursu może modyfikować zawartość merytoryczną.
c. nie można usunąć kursu, z którego aktualnie korzystają użytkownicy.

III Warunki korzystania

§1
Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych - po uiszczeniu opłaty.
§2
Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie. System sam założy konto jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada.
§3
Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
§4
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
§5
Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
§6
Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.
§7
Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.
§8
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
§9
Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
§10
Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto.

IV Rejestracja

§1
Platforma działa w systemie online.
§2
Warunkiem korzystania z serwisu edukacyjnego jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie w serwisie. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej i opłaconych przez niego kursów. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Dostęp do kursów bezpłatnych następuje po zalogowaniu się, jako gość. Pełny dostęp do kursów darmowych zaś jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
§3
Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez stworzenie bazy danych.
§4
Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.
§5
Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
§6
W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy Edukacyjnej kursy-internetowe.com
§7
Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy Edukacyjnej.
§8
Rozwiązanie umowy następuje, gdy:
a. zalega z płatnościami,
b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami,
c. Użytkownik nie respektuje regulaminu,
d. na wniosek Operatora.

V Kursy

§1
Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.
§2
Autorzy kursów odpowiadają za wszelkie zmiany, aktualizacje swoich kursów.
§3
Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu:
a. z bezpłatnego na płatny,
b. zmianę kategorii tematycznej,
§4
Nauka a także dodawanie treści edukacyjnych odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:
a. materiały dydaktyczne wraz z instrukcją korzystania,
b. instrukcje korzystania z kursów,
c. dostęp do konsultacji z Autorem (poprzez tzw. PW - prywatne wiadomości),
d. prezentacje celi dydaktycznych do zrealizowania (w treści oferty),
§5
Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.
§6
Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

VI Użytkownik

§1
Użytkownikami kursy-internetowe.commogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy Edukacyjnej kursy-internetowe.com w szczególności:
a. które będą się uczyły,
b. trenerzy.
§2
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
§3
Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.
§4
Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.
§5
Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.
§6
Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

VII Gwarancja i Postępowanie Reklamacyjne

§1
Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Autora poprzez mail kursy@kursy-internetowe.com §2
Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do twórcy kursów, który ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów a także odpowiedzialność merytoryczną.
§3
Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
§4
Obowiązuje bezwarunkowa gwarancja zwrotu "na żądanie" ważne przez 10 dni od dnia zaksięgowania płatności.
§5
Kursant pragnący uzyskać zwrot, winien skontaktować się bezpośrednio z Autorem kursu.
§6
Zwrotów dokonuje Autor kursu w terminie 14 dni od zgłoszenia na konto wskazane przez Kursanta.

VIII Zasady płatności §1 Płatność Użytkowników za kursy odbywa się poprzez centrum płatności www.platnosci.pl (wkrótce) lub bezpośrednią wpłatę na konto (podane zostanie wkrótce - 24 marca 2014r.; obecnie informacja o koncie wysyłana jest na życzenie na maila),
a. dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

IX Kwestie techniczne

§1
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
a. Platforma Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 99% czasu w skali rocznej,
b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec kursy-internetowe.com
c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online.

X Odpowiedzialność Serwisu

§1
Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
§2
W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.
a. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami.
§3 Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami Platformy Edukacyjnej rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności kursy-internetowe.com a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów.
b. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.

XI Prawa autorskie

§1
Prezentowane na stronach kursy-internetowe.com, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właściciela praw autorskich.
§2
Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórcy i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a. wgranie produktu na platformę kursy-internetowe.com nie powoduje zmiany w prawach (np. własności) danego materiału. Tzn. Autor pozostaje pełnoprawnym właścicielem i dysponentem danego kursu a Interkursy.pl zrzekają się wszelkich roszczeń praw do wprowadzonego produktu.
b. autor wgrywając produkt na platformę kursy-internetowe.com oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do sprzedaży wprowadzanych materiałów.

XII Spory

§1
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§2
Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmiany będą zobrazowane na tej stronie. Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w od daty publikacji.
Do góry

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO kursy-internetowe.com

Regulamin ten służy do regulowania stosunków handlowych Partnerów i Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.
Informacje na temat wdrożenia w życie programu Partnerskiego znajdują się na stronie §1
Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), będących właścicielami oraz webmasterami serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami Partnera). Partner staje się reklamobiorcą Serwisu, umieszczając na swojej stronie element promocyjny (link, banner, widget) promujący kurs Autora lub serwis kursy-internetowe.com
§2
W programie może brać udział każda osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, w celu promocji platformy i jej kursów, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu.
§3
Wypełnienie wszystkich danych Partnera jest niezbędnym warunkiem do wypłaty prowizji partnerskiej.
§4
Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności nie są: - niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu, - pornograficzne i erotyczne, - związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt, - mogące posłużyć do zniesławienia, - nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu. - o charakterze godzącym w dobro platformy kursy-internetowe.com.
§5
Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Partnerowi.
§6
Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z serwisu Partnera do Platformy Edukacyjnej Asro.Salus.pl pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu kursu i nie dokona zwrotu kupionego towaru względnie nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu towaru w ciągu 30 dni od dnia zaksięgowania płatności.
§7
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych informując o tym z wyprzedzeniem w dziale panelowym Aktualności. Jeżeli Partner nie zgadza się z nowymi stawkami prowizyjnymi, zobowiązany jest do zaprzestania udziału w Programie Partnerskim. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
§8
Wynagrodzenie Partnera jest zmienne dla każdego kursu i ustalane przez Autora. Partner może sprawdzić wysokość prowizji każdego produktu w zakładce "Katalog kursów" (po kliknięciu w ikonę litery [i])
§9
Wypłata jest możliwa po uzyskaniu limitu minimalnego w kwocie 200 zł.
§10
Partner nie może dokonywać zakupu ze swojego polecenia (polecenie "samego siebie"). W takim wypadku prowizja nie zostanie naliczona.
§11
Termin zlecenia wypłaty przez Operatora wynosi 14 dni roboczych, od daty zgłoszenia. Płatność zostanie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera.
§12
Wszelkie zobowiązania podatkowe po stronie Partnera wynikające z aktywności w Programie Partnerskim Interkursy.pl pozostają w gestii Partnera.
§13
Nie będzie akceptowana wszelka aktywność tzw. "spamu" ze strony Partnera. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Partnera zostanie zablokowane w trybie natychmiastowym a wszelkie prowizji partnerskie przekazane Autorom promowanych kursów.
Do góry

REGULAMIN FORÓW kursy-internetowe.com

§1
Fora służą do edytowania wypowiedzi Użytkowników serwisu.
a. fora są moderowane, tym samym treści niezgodne z prawem, obyczajami będą kasowane.
b. zabronione jest umieszczanie linków do platform e-learningowych oraz innych serwisów.
c. nieprzestrzeganie zasad skutkuje - upomnieniem, czasową blokadą, stałą blokadą.
d. właścicielem jest właściciel kursy-internetowe.com
e. nie ma obowiązku usuwania postów, jeśli są zgodne z prawem .
f. operator zastrzega prawo do usunięcia każdej wiadomości i blokady każdego konta bez podawania przyczyny.
Do góry

REGULAMIN KONKURSU kursy-internetowe.com

Wszelkie konkursy są ogłaszane na stronie:
Regulamin dotyczy istniejącego konkursu i określa zasady korzystania z konkursu.

I. DEFINICJE
Uczestnik - osoba biorąca udział w konkursie.
Zwycięzca - osoba, która wygrała konkurs.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.
2. Konkurs obejmuje terytorium całego świata.
3. Fundatorem nagród jest Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.
4. Zasady konkursu określa Regulamin.
5. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. (daty wypisane są w przypadku istnienia konkursu).

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia mająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich, na uczestnictwo w konkursie musi wyrazić rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
2. Tematy z zakresu ochrony i wykorzystywania danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI

IV. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnictwo w konkursie jest zgłaszane mailowo przez zainteresowanych na adres e-mail: kursy@kursy-internetowe.com z dopiskiem "konkurs"
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy oprócz zgłoszenia swojego uczestnictwa, wysłać odpowiednio 3 lub 5 tekstów w języku polskim o minimalnej ilości znaków w liczbie 1000 (bez spacji).
Zakres tematyczny: nauka, parapsychologia, medycyna naturalna, rozwój osobisty, rozwój duchowy, kosmetyka, dietetyka, ciekawostki, fitness, psychologia. Nagrodę wygrywa osoba, która prześle najlepsze teksty.
3. Przesyłane teksty muszą być własnością Uczestnika. Ponadto muszą być poprawne pod względem merytorycznym, ortograficznym, gramatycznym i składniowym. Teksty nie spełniające tych wymogów będą dyskwalifikowane.
4. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować go. W przypadku braku akceptacji Regulaminu uprasza się Uczestnika o niekorzystnie z konkursu.

V. NAGRODY
1.Nagrodą w konkursie jest dowolnie wybrany z istniejących kursów online przez zwycięzcę, który nadesłał 5 tekstów.
Zwycięzca, który nadesłał 3 teksty może wybrać w ramach nagrody któryś z następujących kursów online: metoda psychotroniczna, techniki relaksu, huna.
Ponadto teksty zwycięzców zostaną umieszczone na stronie www.kursy-internetowe.com/e-gazeta/
Osoby, których teksty będą dobre, ale które nie zostaną zwycięzcami, ale wyrażą zgodnęna umieszczenie swoich tekstów na wyżej wymienionej stronie otrzymają rabat w wysokości 50 zł na wybrany przez nie kurs online.
2.Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Nie można przenosić nagród na osoby trzecie.

VI. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzca jest wyłaniany na podstawie oceny właściciela spółki Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.
2. Zwycięzca konkursu jest powiadamiany o wygranej poprzez e-mail na podany przez siebie adres. Wszelkie dane związane z uczestnictwem w wygranym kursie również są przesyłane na podany przez uczestnika adres e-mailowy.
3. Zwycięzca konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Korzystania z Platformy Edukacyjnej i zaakceptować go. W przypadku braku akceptacji Regulaminu uprasza się Zwycięzcę o niekorzystnie z nagrody.
5. Uczestnik w przypadku wygrania konkursu (Zwycięzca) wyraża zgodę na opublikowanie swoich artykułów w serwisie kursy-internetowe.com pod własnym imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

VII. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.Wszelkie reklamacje czy uwagi należy przesyłać na adres rkursy@kursy-internetowe.com z dopiskiem w tytule "reklamacja".
2. Reklamacje i uwagi będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych.

IX. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wynikające z nie wygrania konkursu przez Uczestnika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.
2. W przypadku, gdy Uczestnik prześle artykuły z błędami ortograficznymi itp., lub nie będące jego własnością, Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie ma prawo do dyskwalifikacji takiego Uczestnika.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, wchodzą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do góryAutor:KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

Obserwuj nasze konta: